Informace

Naše škola se zaměřuje na rozšířenou výuku cizích jazyků. Naším profilovým předmětem je anglický jazyk, který je vyučován od 1. ročníku. Druhý cizí jazyk (jazyk německý, jazyk francouzský a jazyk ruský) je vyučován od 6. do 9. ročníku ve třídách s rozšířenou výukou cizích jazyků a od 7. do 9. ročníku v běžných třídách. Kromě běžné výuky mají žáci také předměty Konverzace v anglickém jazyce, Konverzace v německém jazyce a Konverzace ve francouzském jazyce.


Žáci se mohou ve 4. – 9. ročníku formou kroužků připravovat na složení mezinárodních zkoušek z anglického, německého a francouzského jazyka. Škola se stala v roce 2015 oficiálním přípravným centrem pro skládání mezinárodních cambridgeských zkoušek v anglickém jazyce (úrovně A0 – C1).


Naše škola garantuje kvalitní moderní jazykové výuky s učebnicemi a doplňkovými materiály vydavatelství Oxford University Press. Pro žáky a se žáky připravujeme mnoho různých projektů a vyučujeme s využitím moderních metod a množstvím názorných materiálů. Všestranně využíváme interaktivní tabuli, počítačové programy a internet, připravujeme pro žáky mnoho doplňkových materiálů k procvičení a rozšíření učiva.

Naše škola pořádá také jazykové kurzy pro rodiče a veřejnost.