Metodik EVVO

Environmentální výchova - vzdělávací a výchovné cíle 

Průřezové téma Environmentální výchova (EV) v základním vzdělávání vychází z komplexního pojímání vztahu člověka k životnímu prostředí, za něž je považováno vše od nejbližšího okolí po biosféru planety. Propojuje tak hlediska přírodovědná, sociální, technicko-ekonomická i estetická. Environmentální výchova se v základním vzdělávání věnuje základním podmínkám života, ekosystémům, vztahu člověka k prostředí a souvislostem lidských aktivit s problémy životního prostředí.
Průřezové téma prolíná většinou předmětů. Koordinátor průřezového tématu spolupracuje s celým pedagogickým sborem.
K základní filozofii školy patří snaha o vytvoření moderního životního stylu založeného na tvůrčí, přátelské atmosféře ve vztazích  mezi školou, studenty, rodiči i okolním prostředí, a na výchově k harmonickému postoji člověka k přírodě, druhým lidem, na prohlubování odpovědnosti ve vztahu  k vlastnímu zdraví, vzdělání a sebezdokonalování.
Chceme dosáhnout rozvoje znalostí, dovedností a návyků žáků v ekologické výchově, vést je k samostatnosti, zodpovědnosti za své jednání a chování ve vztahu k přírodě a k ostatním lidem, vytvářet kladný vztah k prostředí, ve kterém žijeme, účastnit se úprav prostředí školy s ohledem na péči o životní prostředí.
Tyto principy jsou sledovány jak v celém procesu vzdělávání, tak i v řadě celoškolních  a třídních mimovyučovacích aktivit.
Škola využívá při výuce zapojení do řady projektů, které umožňují využít nové formy a metody práce a inovace.
  

Celoroční tematické úkoly 

Konzultace s předsedy předmětových komisí jiných kombinací o možném začlenění EV do jiných předmětů
Účast pedagogů na seminářích s ekologickou tematikou
Spolupráce s občanskými sdruženími zaměřených na oblast EV
Rozšíření zájmové činnosti žáků
Příprava žáků na soutěže s přírodovědnou tematikou:
 • Zeměpisná olympiáda
 • Astronomická olympiáda
 • Fyzikální olympiáda
 • Chemická olympiáda
 • Biologická olympiáda
 • Archimediáda
 • Přírodovědný klokan
 • Příroda s otazníky
 • Eurorebus
 • Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR
 • Soutěž mladých zoologů v ZOO Ostrava
 • Nejzajímavější pokus roku (fyzika)
Propagace ekologické tematiky formou nástěnek
Využití multimediálních učeben
Výuka ve vybudovaném přístřešku na školní zahradě
Zapojení do recyklačního programu Recyklohraní
Tvorba projektů
Besedy pro žáky
Týden akcí ke Dni Země
Vítání jara – prodejní výstavka
Ekologizace provozu školy, šetření energií, vodou
Péče o zeleň ve škole a blízkém okolí
Revitalizace školní zahrady, příprava vlastního kompostu
Ekologické exkurze a vycházky
Třídění odpadu, 1 sběrový týden na papír
Ochrana člověka za mimořádných situací
Vzdělávací programy ve školní družině 

V Ostravě 6. září 2023
Ing. Kristýna Szeterláková