Metodik EVVO

Environmentální výchova - vzdělávací a výchovné cíle 

Průřezové téma Environmentální výchova (EV) v základním vzdělávání vychází z komplexního pojímání vztahu člověka k životnímu prostředí, za něž je považováno vše od nejbližšího okolí po biosféru planety. Propojuje tak hlediska přírodovědná, sociální, technicko-ekonomická i estetická. Environmentální výchova se v základním vzdělávání věnuje základním podmínkám života, ekosystémům, vztahu člověka k prostředí a souvislostem lidských aktivit s problémy životního prostředí.
Průřezové téma prolíná většinou předmětů. Koordinátor průřezového tématu spolupracuje s celým pedagogickým sborem.
K základní filozofii školy patří snaha o vytvoření moderního životního stylu založeného na tvůrčí, přátelské atmosféře ve vztazích  mezi školou, studenty, rodiči i okolním prostředí, a na výchově k harmonickému postoji člověka k přírodě, druhým lidem, na prohlubování odpovědnosti ve vztahu  k vlastnímu zdraví, vzdělání a sebezdokonalování.
Chceme dosáhnout rozvoje znalostí, dovedností a návyků žáků v ekologické výchově, vést je k samostatnosti, zodpovědnosti za své jednání a chování ve vztahu k přírodě a k ostatním lidem, vytvářet kladný vztah k prostředí, ve kterém žijeme, účastnit se úprav prostředí školy s ohledem na péči o životní prostředí.
Tyto principy jsou sledovány jak v celém procesu vzdělávání, tak i v řadě celoškolních  a třídních mimovyučovacích aktivit.
Škola využívá při výuce zapojení do řady projektů, které umožňují využít nové formy a metody práce a inovace.
  

Celoroční tématické úkoly 

-Konzultace s předsedy předmětových komisí jiných kombinací o možném začlenění EV do jiných předmětů
-Účast pedagogů na seminářích s ekologickou tématikou
-Spolupráce s občanskými sdruženími zaměřených na oblast EV
-Rozšíření zájmové činnosti žáků
-Příprava žáků na soutěže s přírodovědnou tématikou:
 • Zeměpisná olympiáda
 • Astronomická olympiáda
 • Fyzikální olympiáda
 • Chemická olympiáda
 • Biologická olympiáda
 • Archimediáda
 • Přírodovědný klokan
 • Příroda s otazníky
 • Eurorebus
 • Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR
 • Soutěž mladých zoologů v ZOO Ostrava
 • Nejzajímavější pokus roku (fyzika)
-Propagace ekologické tématiky formou nástěnek
-Využití multimediálních učeben
-Výuka ve vybudovaném přístřešku na školní zahradě
-Odebírání časopisu Dnešní svět, Bedrník
-Zapojení do recyklačního programu Recyklohraní
-Celoroční sběr víček z PET lahví  - finanční podpora postižených dětí (léčba Klim-Therapy)
-Tvorba projektů
-Besedy pro žáky
-Týden akcí ke Dni Země
-Vítání jara – prodejní výstavka
-Ekologizace provozu školy, šetření energií, vodou
-Péče o zeleň ve škole a blízkém okolí
-Revitalizace školní zahrady, příprava vlastního kompostu
-Ekologické exkurze a vycházky
-Třídění odpadu, 2 sběrové týdny na papír
-Ochrana člověka za mimořádných situací
-Vzdělávací programy ve školní družině 

V Ostravě 3. září 2018
Mgr. Lucie Kofránková