Školská rada

Zákon č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávaní §167: při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje Školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel školy, který stanovuje počet jejích členů. Školská rada naší školy má šest členů. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Funkční období členů Školské rady je tři roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. § 168 - úkoly Školské rady

Zde můžete zaslat dotaz předsedovi Školské rady elektronicky: Mgr. Viktor Klos - Viktor.Klos@zshrdlicky.cz
Pokud chcete, abychom Vás kontaktovali, uveďte prosím své kontaktní informace. Po projednání ve Školské radě Vám bude zaslána odpověď, případně bude zveřejněna na webu školy.