Výchovný poradce

01.09.2023
Mgr. Hana Holušová

Telefon: 596 946 015

Konzultace pro žáky a rodiče: čt 13,00 - 15,30 h

Emailová poradna: hana.holusova@zshrdlicky.cz
 

Schránka důvěry:

Pro všechny žáky, které něco trápí (ať už to je problém s některým s učitelů, se spolužáky nebo v rodině) máme na škole Schránku důvěry. Je umístěna vedle kanceláře výchovné poradkyně v 1. poschodí pavilonu č. 1. Máte-li problém, obraťte se s důvěrou na Schránku důvěry! Výchovná poradkyně reaguje na všechny podněty, všem se dostane pozornosti a odpovědi.


Činnost výchovného poradce
 • Metodická a informační činnost
 
 • metodicky usměrňuje a sjednocuje diagnostickou činnost třídních učitelů a poskytuje jim obsahovou a metodickou pomoc
 
 • metodicky vede učitele, kteří provádějí nápravu SPU
 
 • uskutečňuje vlastní diagnostickou činnost u žáků, kteří ji vyžadují z výchovných, vzdělávacích, profesionálně orientačních, sociálních a jiných důvodů
 
 • podává iniciativně vedení školy návrhy a doporučení týkající se výchovy, vzdělání, prevence a nápravy problémů
 
 • podává návrhy na další vzdělávání pedagogických pracovníků, organizuje školní vzdělávací akce
 
 • informuje rodiče žáků a učitele o činnosti zařízení výchovného poradenství a diagnostických ústavech, o možnostech využití jejich odborných služeb
 
 • sleduje změny v právních předpisech týkajících se problematiky výchovného poradenství a seznamuje s nimi ostatní pedagogické pracovníky
 
 • sám se vzdělává v oblasti nových a alternativních výchovných trendů, informuje o nich ostatní pedagogické pracovníky
 
 • organizuje individuální porady s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů žáků
 
 • Žáci s výukovými a výchovnými problémy
 
 • pomáhá třídním učitelům při vyhledávání a sledování problematických žáků, dává návrhy na další péči o tyto žáky
 
 • pomáhá učitelům při shromažďování podkladů pro psychologická a speciálně pedagogická vyšetření
 
 • projednává s učiteli dodatečný odklad školní docházky, přeřazení žáka do jiného typu škol, užití slovního hodnocení
 
 • podává návrhy na vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně nebo speciálně pedagogickém centru pro žáky s vývojovými poruchami učení a chování, pro žáky se smyslovým, tělesným nebo mentálním postižením
 
 • projednává s rodiči souhlas k vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně
 
 • věnuje zvýšenou pozornost žákům s problémovým vývojem a rizikovým chováním
 
 • podílí se na zpracování individuálního programu a další dokumentace pro integrované žáky, pro žáky problémové /sociálně obtížně adaptabilní/ i pro žáky pocházející ze složitých rodinných podmínek
 
 • vede databázi integrovaných žáků, provádí kontrolu následných vyšetření, soustřeďuje odborné zprávy o žácích v poradenské péči, ve spolupráci s PPP zajišťuje rozhodnutí o integraci žáka
 
 • ve spolupráci s vedením školy a pedagogickými pracovníky se podílí na výchovných programech zaměřených na nápravu problematických žáků


Specifické oblasti
 
 • pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole /rodiče – učitel, učitel – žák, žák – žák/
 
 • sleduje projevy zneužívání návykových látek a ostatní sociálně patologické jevy /patologické hráčství, šikanování, vandalismus, brutalita, rasismus, kriminalita ..../ a navrhuje nápravná opatření
 
 • zajišťuje koordinaci a spolupráci při osvětových a konzultačních akcích k problematice návykových látek a ostatních sociálně patologických jevů /zákonní zástupci, pedagogičtí pracovníci, odborníci/
 
 • spolupracuje s metodikem prevence sociálně patologických jevů
 
 • spolu s vedením školy zajišťuje spolupráci s orgány státní správy a samosprávy, zejména s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, sociálně právní komisí na ochranu dítěte, s Policií ČR a krizovým centrem