Projekt "Vzdělanost je klíč k budoucnosti"

20.12.2018

Zpráva k projektu Vzdělanost je klíč k budoucnosti financovaného z rozpočtu Statutárního města Ostravy, kód 16/0676

V rámci realizace projektu Vzdělanost je klíč k budoucnosti se podařilo splnit náš cíl -  efektivně podpořit rozvoj čtenářské gramotnosti našich žáků. Problematika rozvoje čtenářské gramotnosti zaujímá atributy jako je dovednost čtení a rozvoj návyku využívat čtení jako prostředku komunikace v dalším vzdělávání. Vzhledem k nárůstu informačních technologií je stále těžší udržovat klasické čtení a čtenářství. Rozhodli jsme se tedy vyjít z čtenářských zájmů našich žáků a po průzkumu bylo zakoupeno mnoho zajímavých materiálů -  beletrie, encyklopedie, odborná literatura a časopisy, ale také sedací pytle k vytvoření příjemného čtenářského prostředí ve školní knihovně. 

Součástí bylo také dovybavení naší cizojazyčné knihovničky tituly v anglickém, francouzském a německém jazyce. Všechny knihy byly opatřeny názvem a číslem projektu. Vzhledem k zaměření školy je naším zájmem rozvíjet čtenářské dovednosti našich žáků i v cizích jazycích. Knihy si žáci zcela samozřejmě zapůjčují k domácí četbě a pracuje se s nimi i ve výuce cizích jazyků. V současné době je knihovna k dispozici 453 žákům, 40 pedagogům, je využívána také k odborným setkáváním s rodiči školy, jsou zde pořádány akce pro širokou veřejnost, soutěže, schůzky Rady rodičů SRPŠ. Informace o projektu podpořeném SMO byla zveřejněna na webu školy i se zprávou o projektu. V prostorách školy visí informační panel, kde se propaguje informace o dotační podpoře Statutárního města Ostrava při realizaci projektu Vzdělanost je klíč k budoucnosti.

Od září 2017 došlo k účelnému rozšíření výpůjční doby ve školní knihovně ve dvou časech a žáci byli seznámeni s novou nabídkou čtenářských titulů. Došlo k rozšíření čtenářských příležitostí žáků i pedagogů. Zaznamenali jsme vyšší zájem žáků o domácí četbu. V lednu 2018 začnou fungovat čtyři čtenářské kluby pro žáky I. a II. stupně, které budou probíhat v nově vybavené školní knihovně. Knihovna je přístupna i žákům ŠD, nové knihy byly vybrány na základě doporučení odborníků a dle čtenářského výběru vedoucích Čtenářských klubů.

V listopadu 2017 jsme uspořádali Knižní odpoledne pro rodiče, pedagogy, žáky a širokou veřejnost, kde jsme je informovali o projektu a seznámili je s novým fungováním Školní knihovny, novými tituly, možnostmi výpůjček pro jejich děti a čtenářskými strategiemi. Informace o Knižním odpoledni byla zveřejněna na úřední desce ÚMOb Poruba.  Toto setkání proběhlo na odborné úrovni za podpory reprezentantů nakladatelství Dobrovský, Oxford Bookshop, Knihovny města Ostravy a za účasti mladého ostravského spisovatele Marka Skřipskéno.

Věříme, že do nepřímých vlivů školního prostředí na čtenářskou gramotnost žáka zcela jistě patří celková koncepce a atmosféra školy a přímé vyučovací aktivity ve třídách směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti. V této koncepci chceme i nadále pokračovat a díky podpoře Statutárního města Ostravy se nám podařilo začít naši koncepci naplňovat.