Metodik prevence

01.09.2023

PaedDr. Lenka Pitnerová

Telefon: 596 946 015

Konzultace pro žáky a rodiče: st 14,00 - 15,00 h

Emailová poradna: lenka.pitnerova@zshrdlicky.cz

 


Metodik prevence

 Minimální preventivní program školy ZDE

 Školní preventivní strategie školy ZDE

 Program proti šikanování ZDE


Informace školního metodika prevence

Naše škola podporuje zdravý životní styl žáků, proto klademe důraz na předcházení sociálně patologickým jevům (dále SPJ), které zaznamenávají ve společnosti velký nárůst. Zvolili jsme koncepci, která je založena na kontinuálním působení na žáky všech věkových kategorií od 1. do 9. ročníku.

Prevence nežádoucího chování u dětí a mládeže zahrnuje aktivity zaměřené na:

1. předcházení výskytu rizikových projevů žáků

 • násilí a šikanování
 • záškoláctví
 • kriminalita, delikvence, vandalismus a jiné formy násilného chování
 • ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy mládeže
 • xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus
 • užívání návykových látek, anabolik, medikamentů a onemocnění HIV/AIDS
 • netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling)
 • závislost na politickém a náboženském extremismu


2. rozpoznání a zajištění včasné intervence především v případech

 • domácího násilí
 • týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání
 • ohrožování mravní výchovy mládeže
 • poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie)


Další oblasti, které se přímo neřadí do problematiky nežádoucího chování žáků, ale souvisejí s výchovou našich žáků a naši koncepci doplňují:

 • vztahy mezi lidmi
 • vztahy v kolektivu
 • slušné chování ve škole i na veřejnosti
 • komunikace
 • bezpečné chování (ve škole, venku, v dopravě …)
 • zdravý životní styl (zdraví, lidské tělo, výživa…)
 • ochrana přírodních a kulturních hodnot.


Činnost školního metodika prevence:

 • aktualizace prevence pro školní vzdělávací program – zpracováno v souladu s metodickým pokynem č. j. 20 006/2007-51 k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zpracování Školní preventivní strategie
 • zpracování Minimálního preventivního programu
 • objednání preventivních besed – spolupráce s třídními učiteli
 • příprava materiálů a pomůcek pro primární prevenci
 • práce v metodické radě školy
 • nástěnky a aktualizace údajů
 • objednání materiálů, tiskopisů a letáků s tématy prevence
 • spolupráce s vedením školy – domluva preventivního programu
 • jednání se žáky, jednání s rodiči – spolupráce s výchovným poradcem a třídními učiteli
 • vedení Peer-programu
 • podpora školních akcí
 • výzkum mezi žáky školy (témata prevence)
 • sledování změn v legislativě v oblasti prevence nežádoucího chování žáků
 • spolupráce s PPP (s okresním metodičkou prevence Mgr. Kateřinou Puterovou)
 • komunikace s KÚ
 • aktualizace kontaktních adres a telefonů na instituce z oblasti primární prevence
 • získávání nových kontaktů pro prevenci a krizovou intervenci
 • získávání odborných informací – semináře a schůzky školních metodiků prevence
 • sledování nabídek programů pro žáky z oblasti primární prevence
 • školení pedagogického sboru (aktuální informace z oblasti prevence)
 • konzultační hodiny
 • metodické zpracování témat primární prevence (sběr a třídění metod, technik pro hodiny s tématy prevence)
 • koordinace Minimálního preventivního programu školy
 • průběžné hodnocení Minimálního preventivního programu školy (čtvrtletní zprávy vedení školy)
 • závěrečné hodnocení primární prevence za daný školní rok