Podpora cizojazyčné výuky na ZŠ A. Hrdličky pro rok 2019/2020

13.07.2020

Projekt bylo možné zrealizovat za přímé podpory a dotace SMO v oblasti poskytování dotací a příspěvků v oblasti bilingvní a cizojazyčné výuky pro školní rok 2019/2020.

Dotace byla použita k výuce metodou CLIL na I. i II. st. Na I. st. ve třídách I. A a III.A v HV, na II. st. v VII.A VV a v VIII.A Př. Finanční částka byla použita na nákup vzdělávacích materiálů, knih k výuce metodou CLIL a mzdových prostředků na podporu výuky metodou CLIL. Vzhledem k záměru školy rozšířit výuku metodou CLIL a rozvíjet také jazykové kompetence pedagogů nejazykářů byly finance také použity k úhradě poplatku za studium AJ - Cambridge zkouška úrovně B2 a k přípravě žáků ke skládání Cambridge zkoušek na různých úrovních.

Účel dotace byl plně naplněn v oblasti zavádění metody CLIL na ZŠ ve 4 třídách v HV, VV a Př a jazykové přípravy 1 pedagoga k nastartování výuky metodou CLIL ve školním roce 2020/2021. Výuka metodou CLIL na I. i II. st. byla vedena prezenčně a po uzavření škol MŠMT distančně. Pedagogové využívali nástroj k distanční výuce Microsoft 365 Teams. Plánovaný počet hodin byl splněn a výuka se jevila jako velice efektivní a to jak v prezenční, tak v distanční formě. Ve všech předmětech vyučovaných metodou CLIL bylo využíváno nových vzdělávacích materiálů, prezentací, videí a vizuálních pomůcek. Vytyčený cíl byl naplněn, došlo ke zlepšení jazykových kompetencí žáků, ale i pedagogů, ke zvýšení motivace k učení (jiný typ výuky využívající jiné aktivizující a motivační úkoly a aktivity), ale k samozřejmému užívání obou jazyků – českého i anglického k vyjádření obsahu. Metoda se osvědčila a žáky byla přijímána velmi kladně. Pedagogé získali při výuce metodou CLIL praktické znalosti v oblasti metodiky výuky, obohatili výuku o nové formy a způsoby práce.