Informace k zápisu žáků do 1. ročníku

23.03.2021
Vážení rodiče,
MŠMT doporučilo, aby i letos zápisy probíhaly elektronickou formou. Průběh zápisu se bude odvíjet dle aktuální epidemiologické situace. Lze předpokládat, že osobní přítomnost dětí ve škole nebude možná. Až to situace dovolí, rádi pro Vaše děti uspořádáme seznámení se školním prostředím.

 
 • Zápis proběhne 6. –  30. dubna 2021 (zpřístupnění elektronického systému)                      
 • K zápisu je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě narozené v období: 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015.  
 • Kritériem pro přijetí jsou: spádovost, přiměřená školní zralost, zájem o vzdělávání v naší škole. Vzhledem k dostatečné kapacitě školy není počet uchazečů omezen.
 
(Spádovou oblastí školy jsou ulice: Aleše Hrdličky, Josefa Skupy, Marie Majerové,
Na Robinsonce, Podroužkova 1651 – 1662, 1676 – 1690, Průběžná 1719 – 1721)
 
 
Podání žádosti
 
 • Ve výše uvedeném termínu bude možné přihlášku ke vzdělávání vyplnit elektronicky přímo v rezervačním systému školy. Součástí přihlášky je Žádost o přijetí a kopie Rodného listu (podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů), které doručí zákonný zástupce jedním z těchto způsobů:  
1. osobním podáním – vhozením do schránky u hlavního vchodu do školy
2. poštou na adresu Základní škola Aleše Hrdličky, ul. A. Hrdličky 1638/1, 708 00, Ostrava-Poruba
3. do datové schránky školy – ID: it5mqtv
4. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail) na adresu a.hrdlicky@zshrdlicky.cz
 
 • Nemůže-li zákonný zástupce přihlásit ke vzdělávání své dítě elektronicky nebo nemá-li možnost tisku, může si tištěné materiály vyzvednout na vrátnici školy ve dnech 6. – 27.4.2021 v době od 8:00 – 12:00 h.
 
 • V případě nejasností a dotazů volejte tel. č.: 596 946 011, 725 548 021
 
 • Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.
 
 • Jestliže byl dítěti povolen odklad školní docházky pro školní rok 2020/2021, je nutné škole znovu doručit Žádost o přijetí a kopii Rozhodnutí o odkladu. 
 
Odklad školní docházky
 
V případě, že bude zákonný zástupce žádat pro své dítě odklad školní docházky, doručí škole kromě výše uvedených dokumentů:
1. Žádost o odklad
2. Doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC)
3. Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.
(S ohledem na současnou mimořádnou situaci je třeba doložit v nejkratším možném termínu.) 
 
Předčasný nástup k povinné školní docházce
 
 • V případě, že bude zákonný zástupce žádat pro své dítě narozené od 1. 9. 2015 – 31. 12. 2015 předčasný nástup k povinné školní docházce, doručí škole kromě výše uvedených dokumentů:
1. Doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC)
 
 • V případě, že bude zákonný zástupce žádat pro své dítě narozené od 1.1.2016 – 30.6.2016 předčasný nástup k povinné školní docházce, doručí škole kromě výše uvedených dokumentů:
1. Doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC)
2. Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa
 
 
Informace o přijetí
 
 • O přijetí dítěte rozhodne ředitelka školy. Seznam přijatých žáků pod registračními čísly bude zveřejněn na webových stránkách školy a na vstupních dveřích školy nejpozději do 7. 5. 2021.
 
 • Před nástupem dětí do školy proběhne společná schůzka s rodiči. Zde proběhne ověření trvalého bydliště z občanského průkazu zákonného zástupce. Termín schůzky bude zveřejněn na webu školy.
 
Školské poradenské zařízení
 
Pedagogicko – psychologická poradna: Odloučené pracoviště, 17. listopadu 1123, Ostrava-Poruba, tel: 553 810 750-3, http://www.ppp-ostrava.cz/
 

Rozhodnutí o přijetí, Rozhodnutí o odkladu

Písemné rozhodnutí nebude zákonným zástupcům zasíláno. Převzetí těchto dokumentů upřesníme po ukončení zápisu na webových stránkách školy, případně na maily zákonných zástupců.