​Odhlašování školního stravování

07.07.2022
Oběd je možno odhlásit osobně ve  ŠJ, telefonicky na tel. čísle 596 953 260, emailové adrese ahrdlicky@volny.cz nebo na strava.cz.  Odhlašování stravy nejpozději do 7.30hod na aktuální den. První den nemoci je možné vyzvednout si oběd do přinesených nádob, na další dny po dobu nepřítomnosti dítěte ve škole se musí stravné odhlásit.
Školský zákon 561/2004 Sb. §122  stanovuje, že dětem v mateřských školách, žákům základních škol a nezletilým žákům středních škol je poskytována dotace na mzdové a věcné režie školního stravování - po dobu jejich pobytu ve škole. Obědy jsou pak pro žáky levnější, zaplatí pouze náklady na potraviny. Pokud dítě není ve škole, ztrácí nárok na dotaci. Od druhého dne nepřítomnosti musí zákonný zástupce zaplatit oběd v plné výši.
Vyhláška 107/2005 Sb. §4 určuje, že první den nepřítomnosti dítěte se nepočítá. Pokud tedy dítě onemocní a zákonný zástupce nestačí oběd odhlásit, první den absence má nárok na dotovaný oběd. Oběd si může odnést domů nebo mu prostě propadne.
Za další dny nepřítomnosti se neposkytuje věcná ani finanční náhrada za neodhlášenou stravu, účtuje se plná cena stravného. Plná cena se skládá z finančního limitu stravy dle kategorie, mzdové dotace a věcné dotace. Rozdíl mezi dotovanou a plnou cenou stravy musí zákonný zástupce uhradit. Na tuto úhradu bude zákonnému zástupci vystaven doklad, pohledávky budou důsledně vymáhány.